skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Alonso, Armonía xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceso de elaboración de yogur deslactosado de leche de cabra

Antonieta Rodriguez, Virginia ; Fermín Cravero, Bautista ; Alonso, Armonía

Food Science and Technology, 01 December 2008, Vol.28(suppl), pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-457X ; E-ISSN: 1678-457X ; DOI: 10.1590/S0101-20612008000500018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...