skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Allison, Graham xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative Denuclearization. From Pledges to Deeds

Baev, Pavel K.

Journal of Peace Research, Nov, 1993, Vol.30(4), p.455(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Miller, Steven
  3. Carter, Ashton
  4. Baev, Pavel K.
  5. Baev, PK

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...