skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Allcott, Hunt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social norms and energy conservation

Allcott, Hunt

Journal of public economics, 2011, Vol.95(9), pp. 1082-1095 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumers' perceptions and misperceptions of energy costs

Allcott, Hunt

The American economic review, 2011, Vol.101(3), pp. 98-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating behaviorally motivated policy experimental evidence from the lightbulb market

Allcott, Hunt; Taubinsky, Dmitry

The American economic review, 2015, Vol.105(8), pp. 2501-2538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The short-run and long-run effects of behavioral interventions experimental evidence from energy conservation

Allcott, Hunt; Rogers, Todd

The American economic review, 2014, Vol.104(10), pp. 3003-3037 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and fake news in the 2016 election

Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew Aaron

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2017, Vol.31(2), pp. 211-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The welfare effects of misperceived product costs data and calibrations from the automobile market

Allcott, Hunt

American economic journal / Economic policy, 2013, Vol.5(3), pp. 30-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-7731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...