skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Soil Contamination xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Allard, Bert xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of Heavy Metals in Road Runoff and Roadside Total Deposition

Bäckström, Mattias ; Nilsson, Ulrika ; Håkansson, Karsten ; Allard, Bert ; Karlsson, Stefan

Water, Air, and Soil Pollution, 2003, Vol.147(1), pp.343-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1024545916834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Metal-Contaminated Soil by Organic Metabolites from Fungi II—Metal Redistribution

Arwidsson, Zandra ; Allard, Bert

Water, Air, and Soil Pollution, 2010, Vol.207(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0222-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Metal Contaminated Soil by Organic Metabolites from Fungi I—Production of Organic Acids

Arwidsson, Zandra ; Johansson, Emma ; Kronhelm, Thomas ; Allard, Bert ; Hees, Patrick

Water, Air, and Soil Pollution, 2010, Vol.205(1), pp.215-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0067-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury Transport and Speciation during Electrokinetic Soil Remediation

Suèr, Pascal ; Allard, Bert

Water, Air, and Soil Pollution, 2003, Vol.143(1), pp.99-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1022873019904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...