skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Alibali, Martha Wagner xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture-speech mismatch and mechanisms of learning: what the hands reveal about a child's state of mind

Alibali, M W ; Goldin-Meadow, S

Cognitive psychology, October 1993, Vol.25(4), pp.468-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0285 ; PMID: 8243044 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge conveyed in gesture is not tied to the hands

Garber, P ; Alibali, M W ; Goldin-Meadow, S

Child development, February 1998, Vol.69(1), pp.75-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 9499558 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldin - Meadow, Susan
  2. Goldin-Meadow, Susan
  3. Alibali, Martha Wagner
  4. Goldin-Meadow, S
  5. Alibali, M.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...