skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ali, Rahman xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUDM: Automatic Generation of Unified Datasets for Learning and Reasoning in Healthcare

Ali, Rahman ; Siddiqi, Muhammad Hameed ; Idris, Muhammad ; Ali, Taqdir ; Hussain, Shujaat ; Huh, Eui-Nam ; Kang, Byeong Ho ; Lee, Sungyoung

Sensors (Basel, Switzerland), 02 July 2015, Vol.15(7), pp.15772-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; PMID: 26147731 Version:1 ; DOI: 10.3390/s150715772

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-driven knowledge acquisition, validation, and transformation into HL7 Arden Syntax

Hussain, Maqbool ; Afzal, Muhammad ; Ali, Taqdir ; Ali, Rahman ; Khan, Wajahat Ali ; Jamshed, Arif ; Lee, Sungyoung ; Kang, Byeong Ho ; Latif, Khalid

Artificial Intelligence In Medicine, November 2018, Vol.92, pp.51-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-3657 ; E-ISSN: 1873-2860 ; DOI: 10.1016/j.artmed.2015.09.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Data-Driven Knowledge Acquisition System: An End-to-End Knowledge Engineering Process for Generating Production Rules

Ali, Maqbool ; Ali, Rahman ; Khan, Wajahat Ali ; Han, Soyeon Caren ; Jaehun Bang ; Taeho Hur ; Dohyeong Kim ; Sungyoung Lee ; Byeong Ho Kang

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.15587-15607 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2817022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ali, Rahman
  2. Kang, Byeong Ho
  3. Lee, S
  4. Lee, Sungyoung
  5. Sungyoung Lee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...