skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Alford, William P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taiwan and International Human Rights: A Story of Transformation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan and International Human Rights: A Story of Transformation

Cohen, Jerome A. ;Alford, William P. ;Lo, Chang-Fa;; Cohen, Jerome A. ; Alford, William P. ; Lo, Chang-fa

Series ISSN: 2199-8620 ; ISBN: 978-981-13-0349-4 ; E-ISBN: 978-981-13-0350-0 ; DOI: 10.1007/978-981-13-0350-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lo, Chang-Fa
  2. Cohen, Jerome A.
  3. Alford, William P
  4. Luo, Changfa
  5. Cohen, Jerome Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...