skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Tác giả/ người sáng tác: Alexander, Jeffrey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dramatic Intellectuals

Alexander, Jeffrey

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2016, Vol.29(4), pp.341-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-016-9240-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fin de Siecle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason

Donnelly, Michael

Social Forces, June, 1997, Vol.75(4), p.1466(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fin de Siecle Social Theory

Layder, Derek

Sociology, August, 1996, Vol.30(3), p.601(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fin de Siecle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason.(Review)

Lamont, Michele

The American Journal of Sociology, Jan, 1998, Vol.103(4), p.1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fin de Siecle Social Theory: Relativism, Reduction and the Problem of Reason

Andersen, Heine

Acta Sociologica, April, 1997, Vol.40(1), p.107(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alexander, Jeffrey
  2. Lamont, Michèle
  3. Alexander, Jeffrey C.
  4. Donnelly, Michel
  5. Layder, Derek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...