skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ale, Angelique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation

Fan, Sisi ; Geissmann, Quentin ; Lakatos, Eszter ; Lukauskas, Saulius ; Ale, Angelique ; Babtie, Ann C ; Kirk, Paul D. W ; Stumpf, Michael P. H

Bioinformatics, 2016, Vol. 32(18), pp.2863-2865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btw229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation.

Fan, Sisi ; Geissmann, Quentin ; Lakatos, Eszter ; Lukauskas, Saulius ; Ale, Angelique ; Babtie, Ann C ; Kirk, Paul David ; Stumpf, Michael PH; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.25461 ; ISSN: 1367-4803

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...