skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Alderete, Ethel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoking and exposure to racial insults among multiethnic youth in Jujuy, Argentina

Alderete, Ethel ; Monteban, Madalena ; Gregorich, Steve ; Kaplan, Celia ; Mejía, Raúl ; Pérez-Stable, Eliseo

Cancer Causes & Control, 2012, Vol.23(Supplement 1), pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-5243 ; E-ISSN: 1573-7225 ; DOI: 10.1007/s10552-012-9906-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pérez-Stable, Eliseo
  2. Kaplan, Celia P.
  3. Kaplan, Celia
  4. Gregorich, Steve
  5. Gregorich, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...