skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Tác giả/ người sáng tác: Albertson, Dan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived self-efficacy and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Ju, Boryung

Journal of Documentation, 12 September 2016, Vol.72(5), pp.832-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-09-2015-0109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences of science teachers and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Johnston, Melissa P

The Electronic Library, 01 February 2016, Vol.34(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-11-2014-0198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interaction and interface design framework for video digital libraries

Albertson, Dan

Journal of Documentation, 2013, pp.667-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/JD-12-2011-0056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Albertson, Dan
  2. Albertson, D.
  3. Johnston, Melissa P.
  4. Ju, B
  5. Ju, Boryung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...