skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Tác giả/ người sáng tác: Alarcon, Marta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infection with purified Piscine orthoreovirus demonstrates a causal relationship with heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon

Wessel, Øystein ; Alarcon, Marta ; Haatveit, Hanne ; Roos, Norbert ; Markussen, Turhan ; Tengs, Torstein ; Dahle, Maria ; Rimstad, Espen

PLoS One, Aug 2017, Vol.12(8), p.e0183781 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wessel, Øystein
  2. Alarcon, Marta
  3. Haatveit, Hanne Merethe
  4. Dahle, Maria K
  5. Rimstad, Espen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...