skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Tác giả/ người sáng tác: Al-Rafee, Sulaiman xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors that Influence the Intention to Pirate Software and Media

Cronan, Timothy ; Al-Rafee, Sulaiman

Journal of Business Ethics, Apr 2008, Vol.78(4), pp.527-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-007-9366-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Piracy: Factors that Influence Attitude Toward Behavior

Al-Rafee, Sulaiman ; Cronan, Timothy

Journal of Business Ethics, Feb 2006, Vol.63(3), p.237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-005-1902-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Timothy Paul Cronan
  2. Cronan, Timothy Paul
  3. Al-Rafee, S
  4. Cronan, TP
  5. Sulaiman Al-Rafee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...