skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Al-Obaydi, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intimate partner violence education for medical students in the USA, Vietnam and China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intimate partner violence education for medical students in the USA, Vietnam and China

Kamimura, A.; Nguyen, H.; Al-Obaydi, S.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27088

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Migration: Experience of International Medical Graduates in the USA

Kamimura, Akiko ; Samhouri, Mahasen ; Myers, Kyl ; Huynh, Tina ; Prudencio, Liana ; Eckhardt, Jessica ; Al-Obaydi, Sarah

Journal of International Migration and Integration, 2017, Vol.18(2), pp.463-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-016-0486-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kamimura, A.
  2. Al-Obaydi, S.
  3. Huynh, T.
  4. Samhouri, Mahasen
  5. Myers, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...