skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Al-Janabi, Samaher xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of main challenges (security and privacy) in wireless body area networks for healthcare applications

Al-Janabi, Samaher ; Al-Shourbaji, Ibrahim ; Shojafar, Mohammad ; Shamshirband, Shahaboddin

Egyptian Informatics Journal, July 2017, Vol.18(2), pp.113-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1110-8665 ; E-ISSN: 2090-4754 ; DOI: 10.1016/j.eij.2016.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel methodology towards a trusted environment in mashup web applications

Patel, Ahmed ; Al-Janabi, Samaher ; Alshourbaji, Ibrahim ; Pedersen, Jens

Computers & Security, March 2015, Vol.49, pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4048 ; E-ISSN: 1872-6208 ; DOI: 10.1016/j.cose.2014.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Al-Janabi, S
  2. Al-Janabi, Samaher
  3. Shamshirband, S
  4. Pedersen, J.
  5. Shamshirband, Shahaboddin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...