skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Aktürk, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey

Aktürk, Şener

World Politics, 01/2011, Vol.63(1), pp.115-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0043887110000304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompatible Visions of Supra-Nationalism: National Identity in Turkey and the European Union *

Aktürk, Sener

European Journal of Sociology, 2007, Vol.48(2), pp.347-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975607000409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...