skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Aksan Virginia H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The early modern Ottomans : remapping the Empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The early modern Ottomans : remapping the Empire

Aksan Virginia H; Goffman Daniel

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2007. - (DR501 .E27 2007) - ISBN0521520851 (pbk. : alk. paper);ISBN0521817641 (hbk. : alk. paper);ISBN9780521520850 (pbk. : alk. paper);ISBN9780521817646 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aksan Virginia H
  2. Goffman Daniel

theo chủ đề:

  1. Turkey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...