skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Raisamo, Roope xóa Tác giả/ người sáng tác: Akkil, D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback for Smooth Pursuit Gaze Tracking Based Control

Kangas, Jari ; Špakov, Oleg ; Isokoski, Poika ; Akkil, Deepak ; Rantala, Jussi ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 7th Augmented Human International Conference 2016, 25 February 2016, pp.1-8

ISBN: 9781450336802 ; ISBN: 1450336809 ; DOI: 10.1145/2875194.2875209

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of HeadTurn: An Interaction Technique Using the Gaze and Head Turns

Nukarinen, Tomi ; Kangas, Jari ; Špakov, Oleg ; Isokoski, Poika ; Akkil, Deepak ; Rantala, Jussi ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 9th Nordic Conference on human-computer interaction, 23 October 2016, pp.1-8

ISBN: 9781450347631 ; ISBN: 1450347630 ; DOI: 10.1145/2971485.2971490

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Expectations of Everyday Gaze Interaction on Smartglasses

Akkil, Deepak ; Lucero, Andrés ; Kangas, Jari ; Jokela, Tero ; Salmimaa, Marja ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 9th Nordic Conference on human-computer interaction, 23 October 2016, pp.1-10

ISBN: 9781450347631 ; ISBN: 1450347630 ; DOI: 10.1145/2971485.2971496

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Akkil, Deepak
  2. Raisamo, R.
  3. Kangas, J.
  4. Raisamo, Roope
  5. Akkil, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...