skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Akihito Shimazu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-to-family conflict and family-to-work conflict among Japanese dual-earner couples with preschool children: a spillover-crossover perspective

Shimazu, A. ; Kubota, K. ; Bakker, A.B. ; Demerouti, E. ; Shimada, K. ; Kawakami, N.; Human Performance Management

Journal of Occupational Health, 2013, Vol.55(4), pp.234-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1341-9145

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-family spillover among Japanese dual-earner couples: a large community-based study

Shimada, K. ; Shimazu, A. ; Bakker, A.B. ; Demerouti, E. ; Kawakami, N.; Human Performance Management

Journal of Occupational Health, 2010, Vol.52(6), pp.335-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1341-9145

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-family conflict in Japan: how job and home demands affect psychological distress

Shimazu, A. ; Bakker, A.B. ; Demerouti, E. ; Peeters, M.C.W.; Human Performance Management

Industrial Health, 2010, Vol.48(6), pp.766-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0019-8366

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bakker, Arnold
  2. Shimazu, A
  3. Human Performance Management
  4. Demerouti, Eva
  5. Demerouti, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...