skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Akbulut, Olgun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Critical Analysis of Current Legal Developments on the Political Participation of Minorities in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Analysis of Current Legal Developments on the Political Participation of Minorities in Turkey

Akbulut, Olgun

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(4), pp.551-560 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X531439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Parental Religious Rights vs. Compulsory Religious Education in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental Religious Rights vs. Compulsory Religious Education in Turkey

Akbulut, Olgun ; Usal, Zeynep Oya

International Journal on Minority and Group Rights, 2008, Vol.15(4), pp.433-455 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181108X374752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The State of Political Participation of Minorities in Turkey – An Analysis under the ECHR and the ICCPR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Political Participation of Minorities in Turkey – An Analysis under the ECHR and the ICCPR

Akbulut, Olgun

International Journal on Minority and Group Rights, 2005, Vol.12(4), pp.375-395 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181105775001858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...