skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Akarun, Lale xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic fingersign-to-speech translation system

Hrúz, Marek ; Campr, Pavel ; Dikici, Erinç ; Kındıroğlu, Ahmet ; Krňoul, Zdeněk ; Ronzhin, Alexander ; Sak, Haşim ; Schorno, Daniel ; Yalçın, Hülya ; Akarun, Lale ; Aran, Oya ; Karpov, Alexey ; Saraçlar, Murat ; Železný, Milos

Journal on Multimodal User Interfaces, 2011, Vol.4(2), pp.61-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0059-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An audio-driven dancing avatar

Ofli, Ferda ; Demir, Yasemin ; Yemez, Yücel ; Erzin, Engin ; Tekalp, A. ; Balcı, Koray ; Kızoğlu, İdil ; Akarun, Lale ; Canton-Ferrer, Cristian ; Tilmanne, Joëlle ; Bozkurt, Elif ; Erdem, A.

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(2), pp.93-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0009-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos

Aran, Oya ; Ari, Ismail ; Akarun, Lale ; Dikici, Erinc ; Parlak, Siddika ; Saraclar, Murat ; Campr, Pavel ; Hruz, Marek

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(2), pp.117-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0007-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...