skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Aidan Hogan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104645.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6104645

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL.zip

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104645.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6104645

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104759.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6104759

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104759

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6528305.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6528305

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104750

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6528305

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104645

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6539675.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6539675

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6539675

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoxEL

Henry Rosales Méndez ; Aidan Hogan ; Barbara Poblete

DOI: 10.6084/m9.figshare.6104750.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6104750

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Henry Rosales Méndez
  2. Aidan Hogan
  3. Barbara Poblete

theo chủ đề:

  1. Applied Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...