skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Tác giả/ người sáng tác: Ahn, Woojin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. ; Jones, D. ; DeMoya, M. ; Cao, C.

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(10), pp.2856-2862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary evaluation of the pattern cutting and the ligating loop virtual laparoscopic trainers

Chellali, A ; Ahn, W ; Sankaranarayanan, G ; Flinn, J T ; Schwaitzberg, S D ; Jones, D B ; De, Suvranu ; Cao, C G L

Surgical endoscopy, April 2015, Vol.29(4), pp.815-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 25159626 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3764-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a virtual peg transfer simulator

Arikatla, Venkata S ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Chellali, Amine ; De, Suvranu ; Caroline, G L ; Hwabejire, John ; Demoya, Marc ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Daniel B

Surgical endoscopy, May 2013, Vol.27(5), pp.1721-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 23263645 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2664-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, D B
  2. Ahn, Woojin
  3. Chellali, A
  4. Chellali, Amine
  5. Sankaranarayanan, Ganesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...