skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Ahn, W xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. ; Jones, D. ; DeMoya, M. ; Cao, C.

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(10), pp.2856-2862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary evaluation of the pattern cutting and the ligating loop virtual laparoscopic trainers

Chellali, A ; Ahn, W ; Sankaranarayanan, G ; Flinn, J T ; Schwaitzberg, S D ; Jones, D B ; De, Suvranu ; Cao, C G L

Surgical endoscopy, April 2015, Vol.29(4), pp.815-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 25159626 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3764-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a virtual peg transfer simulator

Arikatla, Venkata S ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Chellali, Amine ; De, Suvranu ; Caroline, G L ; Hwabejire, John ; Demoya, Marc ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Daniel B

Surgical endoscopy, May 2013, Vol.27(5), pp.1721-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 23263645 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2664-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, D B
  2. Ahn, Woojin
  3. Chellali, A.
  4. Chellali, Amine
  5. Ahn, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...