skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Ahmed, Tawhida xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Ahmed, Tawhida ; Buchan, Russell

International Community Law Review, 2011, Vol.13(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: 10.1163/187197311X602220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.265-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Minority Rights in International Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Ahmed, Tawhida ; Buchan, Russell

International Community Law Review, 01/01/2011, Vol.13(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/187197311X602220

Toàn văn không sẵn có

4
A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 04/01/2010, Vol.17(2), pp.265-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X495890

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU, Counter-Terrorism and the Protection of Muslims as European Minorities

Ahmed, Tawhida

International Community Law Review, 2011, Vol.13(4), pp.437-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: 10.1163/187197311X602257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demanding minority (linguistic) rights from the EU: exploiting existing law

Ahmed, Tawhida

European Public Law, Sept, 2009, Vol.15(3), p.378-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-3725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights by Tawhida Ahmed. Oxford: Hart Publishing, 2011. xxxvi + 209 pp. Hb £45.00

Kochenov, Dimitry

European Law Journal, September 2012, Vol.18(5), pp.734-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-5993 ; E-ISSN: 1468-0386 ; DOI: 10.1111/j.1468-0386.2012.00619_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a Useful Pan-European Instrument?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a Useful Pan-European Instrument?

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2011, Vol.18(2), pp.277-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181111X565701

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a Useful Pan-European Instrument?

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(2), pp.277-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X565701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union and Human Rights: An International Law Perspective

Ahmed, Tawhida ; de Jesús Butler, Israel

European Journal of International Law, Sep 2006, Vol.17(4), p.771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09385428 ; E-ISSN: 14643596 ; DOI: 10.1093/ejil/chl029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmed, Tawhida
  2. Ahmed, T
  3. Buchan, Russell
  4. de Jesús Butler, Israel
  5. Kochenov, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...