skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ahmed, Tawhida xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Ahmed, Tawhida ; Buchan, Russell

International Community Law Review, 2011, Vol.13(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: 10.1163/187197311X602220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.265-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Minority Rights in International Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Ahmed, Tawhida ; Buchan, Russell

International Community Law Review, 01/01/2011, Vol.13(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/187197311X602220

Toàn văn không sẵn có

4
The impact of EU law on minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of EU law on minority rights

Ahmed, Tawhida

E-ISBN 184113872X ; E-ISBN 1847316174 ; E-ISBN 9781841138725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 04/01/2010, Vol.17(2), pp.265-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X495890

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU, Counter-Terrorism and the Protection of Muslims as European Minorities

Ahmed, Tawhida

International Community Law Review, 2011, Vol.13(4), pp.437-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: 10.1163/187197311X602257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demanding minority (linguistic) rights from the EU: exploiting existing law

Ahmed, Tawhida

European Public Law, Sept, 2009, Vol.15(3), p.378-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-3725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights by Tawhida Ahmed. Oxford: Hart Publishing, 2011. xxxvi + 209 pp. Hb £45.00

Kochenov, Dimitry

European Law Journal, September 2012, Vol.18(5), pp.734-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-5993 ; E-ISSN: 1468-0386 ; DOI: 10.1111/j.1468-0386.2012.00619_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a Useful Pan-European Instrument?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a Useful Pan-European Instrument?

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2011, Vol.18(2), pp.277-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181111X565701

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Treaty of Lisbon and beyond: the evolution of EU minority protection?

Ahmed, Tawhida

European Law Review, Feb, 2013, Vol.38(1), p.30-51

ISSN: 0307-5400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights.(Book review)

Malloy, Tove H.

European Law Review, August, 2012, Vol.37(4), p.510-514

ISSN: 0307-5400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a Useful Pan-European Instrument?

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(2), pp.277-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X565701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union and Cultural Diversity: A Missed Opportunity?

Ahmed, Tawhida ; Hervey, Tamara

European Yearbook of Minority Issues Online, 2003, Vol.3(1), pp.43-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/221161104X00048

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union and Human Rights: An International Law Perspective

Ahmed, Tawhida ; de Jesús Butler, Israel

European Journal of International Law, Sep 2006, Vol.17(4), p.771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09385428 ; E-ISSN: 14643596 ; DOI: 10.1093/ejil/chl029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Criminological and legal consequences of climate change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminological and legal consequences of climate change

Farrall, Stephen ; Ahmed, Tawhida ; French, Duncan;

E-ISBN 1849461864 ; E-ISBN 1847319203 ; E-ISBN 9781849461863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ahmed, Tawhida
 2. Ahmed, T
 3. Buchan, Russell
 4. Hervey, Tamara
 5. Farrall, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...