skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ahmadi, Amirhossein xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Edema Occurring during Treatment with Risperidone Combined with Citalopram

Hosseini, Seyed Hamzeh ; Ahmadi, Amirhossein; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2012, Vol.2012, 3 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2012/540732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. Hindawi Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amirhossein Ahmadi
  2. Hosseini, Seyed Hamzeh
  3. Kennedy, S
  4. Ahmadi, Amirhossein
  5. Seyed Hamzeh Hosseini

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...