skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Afridi, Hassan Imran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between essential trace and toxic elements in scalp hair samples of smokers rheumatoid arthritis subjects

Afridi, Hassan Imran ; Kazi, Tasneem Gul ; Brabazon, Dermot ; Naher, Sumsun

The Science of the total environment, 15 December 2011, Vol.412-413, pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 22033362 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.09.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels of arsenic, cadmium, lead, manganese and zinc in biological samples of paralysed steel mill workers with related to controls

Afridi, Hassan Imran ; Kazi, Tasneem Gul ; Kazi, Atif G ; Shah, Faheem ; Wadhwa, Sham Kumar ; Kolachi, Nida Fatima ; Shah, Abdul Qadir ; Baig, Jameel Ahmed ; Kazi, Naveed

Biological trace element research, December 2011, Vol.144(1-3), pp.164-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-0720 ; PMID: 21547399 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12011-011-9063-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of environmental toxic elements in biological samples of myocardial infarction patients at different stages

Afridi, Hassan Imran ; Kazi, Tasneem Gul ; Kazi, Naveed ; Kandhro, Ghulam Abbas ; Baig, Jameel Ahmed ; Jamali, Mohammad Khan ; Arain, Mohammad Balal ; Shah, Abdul Qadir ; Shah, Faheem ; Khan, Sumaira ; Kolachi, Nida Fatima

Biological trace element research, June 2011, Vol.141(1-3), pp.26-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-0720 ; PMID: 20480400 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12011-010-8713-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of toxic metals in raw and processed milk samples using electrothermal atomic absorption spectrophotometer

Kazi, Tasneem Gul ; Jalbani, Nusrat ; Baig, Jameel Ahmed ; Kandhro, Ghulam Abbas ; Afridi, Hassan Imran ; Arain, Mohammad Balal ; Jamali, Mohammad Khan ; Shah, Abdul Qadir

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, September 2009, Vol.47(9), pp.2163-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 19500636 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2009.05.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kazi, Tasneem Gul
  2. Afridi, Hassan Imran
  3. Kazi, T.G.
  4. Afridi, H.I.
  5. Baig, Jameel Ahmed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...