skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Adriaansen, Tony xóa Tất cả các phiên bản Adriaansen, T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trends in Interactive Visualization: State-of-the-Art Survey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Interactive Visualization: State-of-the-Art Survey

Elena Zudilova-Seinstra ; Tony Adriaansen ; Robert van Liere;; Liere, Robert (Editor) ; Adriaansen, Tony (Editor) ; Zudilova-Seinstra, Elena (Editor)

Advanced Information and Knowledge Processing

ISBN: 9781848002685 ; ISBN: 1848002688 ; E-ISBN: 9781848002692 ; E-ISBN: 1848002696 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-269-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualisation and interaction for scientific exploration and knowledge discovery

Zudilova-Seinstra, Elena ; Adriaansen, Tony

Knowledge and Information Systems, 2007, Vol.13(2), pp.115-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-007-0098-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive data exploration and knowledge discovery

Zudilova-Seinstra, Elena ; Martens, Jean-Bernard ; Adriaansen, Tony

Proceedings of the International Conference on advanced visual interfaces, 26 May 2010, pp.421-422

ISBN: 9781450300766 ; ISBN: 1450300766 ; DOI: 10.1145/1842993.1843099

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication in a networked haptic virtual environment for temporal bone surgery training

Hutchins, Matthew ; Stevenson, Duncan ; Gunn, Chris ; Krumpholz, Alexander ; Adriaansen, Tony ; Pyman, Brian ; O’Leary, Stephen

Virtual Reality, 2006, Vol.9(2), pp.97-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-005-0015-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...