skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Air Pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Adrees, Muhammad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaseous pollutants from brick kiln industry decreased the growth, photosynthesis, and yield of wheat (Triticum aestivum L.)

Adrees, Muhammad ; Ibrahim, Muhammad ; Shah, Aamir Mehmood ; Abbas, Farhat ; Saleem, Farhan ; Rizwan, Muhammad ; Hina, Saadia ; Jabeen, Fariha ; Ali, Shafaqat

Environmental monitoring and assessment, May 2016, Vol.188(5), pp.267 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-2959 ; PMID: 27048492 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5273-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. SpringerLink  (1)
 4. OneFile (GALE)  (1)
 5. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shah, Aamir
 2. Rizwan , Muhammad
 3. Jabeen , Fariha
 4. Ali , Shafaqat
 5. Abbas, Farhat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...