skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Engineering Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Administrateur Ensam, Compte De Service xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization and lifecycle engineering for design and manufacture of recycled aluminium parts

Le Duigou, Julien ; Gulbrandsen-Dahl, Sverre ; Vallet, Flore ; Söderberg, Rikard ; Eynard, Benoît ; Perry, Nicolas

CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2016, Vol.65(1), pp.149-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-8506 ; DOI: 10.1016/j.cirp.2016.04.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Integration of CAx Systems and a Multiple-View Product Model ler in Mechanical Design

Song, Huijun ; Eynard, Benoit ; Lafon, Pascal ; Roucoules, Lionel; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

Acta Polytechnica, 2005, Vol.45(3), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoit
  2. Administrateur Ensam, Compte De Service
  3. Eynard, Benoît
  4. Gulbrandsen-Dahl, S.
  5. Perry, Nicolas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...