skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Aids (London, England) xóa Tác giả/ người sáng tác: Addo, Marylyn M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 Vpu represents a minor target for cytotoxic T lymphocytes in HIV-1-infection

Addo, Marylyn M ; Altfeld, Marcus ; Rathod, Almas ; Yu, Michelle ; Yu, Xu G ; Goulder, Philip J R ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D

AIDS (London, England), 03 May 2002, Vol.16(7), pp.1071-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 11953475 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmentation of HIV-1-specific T helper cell responses in chronic HIV-1 infection by therapeutic immunization

Robbins, Gregory K ; Addo, Marylyn M ; Troung, Hien ; Rathod, Almas ; Habeeb, Kathy ; Davis, Benjamin ; Heller, Howard ; Basgoz, Nesli ; Walker, Bruce D ; Rosenberg, Eric S

AIDS (London, England), 23 May 2003, Vol.17(8), pp.1121-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 12819512 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 Nef is preferentially recognized by CD8 T cells in primary HIV-1 infection despite a relatively high degree of genetic diversity

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Cohen, Daniel ; Addo, Marylyn M ; Malenfant, Jessica ; Perkins, Beth ; Pae, Eunice ; Johnston, Mary N ; Strick, Daryld ; Allen, Todd M ; Rosenberg, Eric S ; Korber, Bette ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

AIDS (London, England), 02 July 2004, Vol.18(10), pp.1383-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 15199314 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Important contribution of p15 Gag-specific responses to the total Gag-specific CTL responses

Yu, Xu G ; Shang, Hong ; Addo, Marylyn M ; Eldridge, Robert L ; Phillips, Mary N ; Feeney, Margaret E ; Strick, Daryld ; Brander, Christian ; Goulder, Philip J R ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

AIDS (London, England), 15 February 2002, Vol.16(3), pp.321-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 11834942 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of HLA-B57 on clinical presentation and viral control during acute HIV-1 infection

Altfeld, Marcus ; Addo, Marylyn M ; Rosenberg, Eric S ; Hecht, Frederick M ; Lee, Paul K ; Vogel, Martin ; Yu, Xu G ; Draenert, Rika ; Johnston, Mary N ; Strick, Daryld ; Allen, Todd M ; Feeney, Margaret E ; Kahn, James O ; Sekaly, Rafick P ; Levy, Jay A ; Rockstroh, Jürgen K ; Goulder, Philip J ; Walker, Bruce D

AIDS (London, England), 05 December 2003, Vol.17(18), pp.2581-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 14685052 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Addo, Marylyn M
  2. Addo, M.M.
  3. Rosenberg, Eric S
  4. Walker, B.D.
  5. Rosenberg, E.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...