skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Adachi, Fumiyuki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-carrier frequency domain adaptive antenna array for uplink multi-user MIMO transmission in a cellular system

Peng, Wei ; Adachi, Fumiyuki

Physical Communication, September 2013, Vol.8, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2013.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity-Fairness Controllable Scheduling Algorithms for Single-Carrier FDMA

Iwata, Takayoshi ; Miyazaki, Hiroyuki ; Adachi, Fumiyuki

IEICE Transactions on Communications, 2014, Vol.E97.B(7), pp.1474-1482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E97.B.1474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uplink Capacity of A Cellular System Using Multi-user Single-carrier MIMO Multiplexing Combined with Frequency-domain Equalization and Transmit Power Control

Chiba, Takahiro ; Takeda, Kazuaki ; Takeda, Kazuki ; Adachi, Fumiyuki

Wireless Personal Communications, 2011, Vol.58(3), pp.455-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-010-0130-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uplink Capacity of OFDM Multi-User MIMO Using Near-ML Detection in a Cellular System

Itagaki, Masashi ; Yamamoto, Tetsuya ; Takeda, Kazuki ; Adachi, Fumiyuki

IEICE Transactions on Communications, 2012, Vol.E95-B(1), pp.198-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E95.B.198

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative Distributed Antenna Transmission for 5G Mobile Communications Network

Adachi, Fumiyuki ; Boonkajay, Amnart ; Seki, Yuta ; Saito, Tomoyuki ; Kumagai, Shinya ; Miyazaki, Hiroyuki

IEICE Transactions on Communications, 2017, Vol.E100.B(8), pp.1190-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2016FGP0019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BER analysis of DS-UWB system employing a laplace distribution model

Mehbodniya, Abolfazl ; AÏSsa, Sonia ; Adachi, Fumiyuki

IEICE Electronics Express, 2011, Vol.8(13), pp.1089-1095 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1349-2543 ; DOI: 10.1587/elex.8.1089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adachi, Fumiyuki
  2. Adachi, F
  3. Miyazaki, H.
  4. Takeda, K
  5. Takeda, Kazuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...