skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Acs, Zoltan J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge-Intensive Entrepreneurship: An Analysis of the European Textile and Apparel Industries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Intensive Entrepreneurship: An Analysis of the European Textile and Apparel Industries

J. Hodges, Nancy ; Link, Albert N.

Series ISSN: 1572-1922 ; ISBN: 978-3-319-68776-6 ; E-ISBN: 978-3-319-68777-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68777-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Public Policy in an Entrepreneurial Economy: Creating the Conditions for Business Growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Policy in an Entrepreneurial Economy: Creating the Conditions for Business Growth

Ács, Zoltán J. ;Stough, Roger R. ;Acs, Zoltan J.;; Acs, Zoltan ; Stough, Roger

ISBN: 978-0-387-72662-5 ; E-ISBN: 978-0-387-72663-2 ; DOI: 10.1007/978-0-387-72663-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Success Factors of Corporate Spin-Offs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Success Factors of Corporate Spin-Offs

Tübke, Alexander

ISBN: 978-1-4020-7678-7 ; E-ISBN: 978-0-306-48744-6 ; DOI: 10.1007/b106639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Public Policies for Fostering Entrepreneurship: A European Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Policies for Fostering Entrepreneurship: A European Perspective

Leitão, João ;Baptista, Rui;; Baptista, Rui ; Leitao, Joao

ISBN: 978-1-4419-0248-1 ; E-ISBN: 978-1-4419-0249-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0249-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Entrepreneurship in The United States: The Future is Now
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurship in The United States: The Future is Now

Reynolds, Paul

ISBN: 978-0-387-45667-6 ; E-ISBN: 978-0-387-45671-3 ; DOI: 10.1007/978-0-387-45671-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction

Acs, Zoltan J ; Audretsch, David B;; Acs, Zoltan J. ; Audretsch, David B.

ISBN: 978-1-4419-1190-2 ; E-ISBN: 978-1-4419-1191-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-1191-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Sustaining Entrepreneurship and Economic Growth: Lessons in Policy and Industry Innovations from Germany and India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustaining Entrepreneurship and Economic Growth: Lessons in Policy and Industry Innovations from Germany and India

Keilbach, Max ;Tamvada, Jagannadha Pawan ;Audretsch, David B.;; Keilbach, Max ; Tamvada, Jagannadha ; Audretsch, David

ISBN: 978-0-387-78694-0 ; E-ISBN: 978-0-387-78695-7 ; DOI: 10.1007/978-0-387-78695-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corporate Entrepreneurship and Venturing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Entrepreneurship and Venturing

Elfring, Tom;; Elfring, Tom

ISBN: 978-0-387-24938-4 ; E-ISBN: 978-0-387-24850-9 ; DOI: 10.1007/b106351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures

Parker, Simon C. ;Parker, Simon ;Parker, Simon;; Parker, Simon

ISBN: 978-0-387-32156-1 ; E-ISBN: 978-0-387-32313-8 ; DOI: 10.1007/978-0-387-32313-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Geography of Small Firm Innovation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Geography of Small Firm Innovation

Black, Grant

ISBN: 978-1-4020-7612-1 ; E-ISBN: 978-0-306-48745-3 ; DOI: 10.1007/0-306-48745-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Empirical Analysis of Entrepreneurship and Economic Growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Analysis of Entrepreneurship and Economic Growth

Stel, André

ISBN: 978-0-387-27963-3 ; E-ISBN: 978-0-387-29419-3 ; DOI: 10.1007/0-387-29419-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Handbook of Bioentrepreneurship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Bioentrepreneurship

Patzelt, Holger ;Brenner, Thomas ;Patzelt, Holger;; Brenner, Thomas ; Patzelt, Holger

ISBN: 978-0-387-48343-6 ; E-ISBN: 978-0-387-48345-0 ; DOI: 10.1007/978-0-387-48345-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (11)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Acs, Zoltan J.
  2. Audretsch, David B.
  3. Elfring, T.
  4. J. Hodges, Nancy
  5. Parker, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...