skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Acosta Calderon, Carlos Antonio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Extending NGOMSL Model for Human-Humanoid Robot Interaction in the Soccer Robotics Domain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending NGOMSL Model for Human-Humanoid Robot Interaction in the Soccer Robotics Domain

Mohan, Rajesh Elara ; Acosta Calderon, Carlos Antonio ; Zhou, Changjiu ; Yue, Pik Kong

Applied Bionics and Biomechanics, 2008, Vol.5(4), pp.235-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-2322 ; E-ISSN: 1754-2103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2008/104602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimenting False Alarm Demand for Human Robot Interactions in Humanoid Soccer Robots

Elara, Mohan ; Wijesoma, Wijerupage ; Acosta Calderon, Carlos ; Zhou, Changjiu

International Journal of Social Robotics, 2009, Vol.1(2), pp.171-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: 10.1007/s12369-009-0017-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A Distributed Embedded Control Architecture for Humanoid Soccer Robots
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Distributed Embedded Control Architecture for Humanoid Soccer Robots

Acosta Calderon, Carlos Antonio ; Zhou, Changjiu ; Yue, Pik Kong ; Wong, Mike ; Elara, Mohan Rajesh

Advances In Climbing And Walking Robots, 2007, pp.487-496

ISBN: 9789812770189 ; DOI: 10.1142/9789812770189_0056

Toàn văn sẵn có

4
Rhythmic Locomotion Control of Humanoid Robot
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhythmic Locomotion Control of Humanoid Robot

Acosta Calderon, Carlos Antonio ; Mohan, Rajesh Elara ; Zhou, Changjiu; Gelbukh, Alexander (Editor) ; Morales, Eduardo F (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, MICAI 2008: Advances in Artificial Intelligence: 7th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Atizapán de Zaragoza, Mexico, October 27-31, 2008 Proceedings, pp.626-635

ISBN: 9783540886358 ; ISBN: 3540886354 ; E-ISBN: 9783540886365 ; E-ISBN: 3540886362 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88636-5_60

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Book Chapters  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Changjiu
 2. Acosta Calderon, Carlos Antonio
 3. Elara, Mohan Rajesh
 4. Yue, Pik Kong
 5. Zhou, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...