skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Abulof, Uriel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roles of Religion in National Legitimation: Judaism and Zionism's Elusive Quest for Legitimacy

Abulof, Uriel

Journal for the Scientific Study of Religion, September 2014, Vol.53(3), pp.515-533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294 ; E-ISSN: 1468-5906 ; DOI: 10.1111/jssr.12132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public political thought: bridging the sociological–philosophical divide in the study of legitimacy

Abulof, Uriel

British Journal of Sociology, June 2016, Vol.67(2), pp.371-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National ethics in ethnic conflicts: the Zionist 'Iron Wall' and the 'Arab Question'

Abulof, Uriel

Ethnic and Racial Studies, 06 December 2014, Vol.37(14), pp.2653-2669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.854921

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: the politics of public justification

Abulof, Uriel ; Kornprobst, Markus

Contemporary Politics, 02 January 2017, Vol.23(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9775 ; E-ISSN: 1469-3631 ; DOI: 10.1080/13569775.2016.1213073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unpacking public justification

Abulof, Uriel ; Kornprobst, Markus

Contemporary Politics, 02 January 2017, Vol.23(1), pp.126-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9775 ; E-ISSN: 1469-3631 ; DOI: 10.1080/13569775.2016.1213072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The people want(s) to bring down the regime’: (positive) nationalism as the Arab Spring's revolution

Abulof, Uriel

Nations and Nationalism, October 2015, Vol.21(4), pp.658-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We the peoples? The strange demise of self-determination

Abulof, Uriel

European Journal of International Relations, September 2016, Vol.22(3), pp.536-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-0661 ; E-ISSN: 1460-3713 ; DOI: 10.1177/1354066115595096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Diversion Theory and Legitimacy Crisis: The Case of I ran

Abulof, Uriel

Politics & Policy, October 2013, Vol.41(5), pp.690-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623 ; E-ISSN: 1747-1346 ; DOI: 10.1111/polp.12035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abulof, U
  2. Abulof, Uriel
  3. Kornprobst, Markus
  4. Kornprobst, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...