skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Immigrant & Refugee Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Abu-Ras, Wahiba xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Factors for Depression and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): The Case of Arab and Muslim Americans Post-9/11

Abu-Ras, Wahiba ; Abu-Bader, Soleman H

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 30 November 2009, Vol.7(4), pp.393-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562940903379068

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Muslim Physicians' Public Role Post-9/11 and Minority Community Empowerment: Serving the Underserved

Abu-Ras, Wahiba

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 01 January 2013, Vol.11(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2013.759012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abu-Ras, W.
  2. Abu-Ras, Wahiba
  3. Abu-Bader, Soleman H.
  4. Ras, Wahiba
  5. Abu-Bader, Soleman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...