skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Abu El-Haj, Thea Renda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unsettled Belonging: Educating Palestinian American Youth after 9/11

Abu El-Haj, Thea Renda

E-ISBN: 9780226289632 ; DOI: 10.7208/9780226289632

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an awareness of the "colonial present" in education: Focusing on interdependence and inequity in the context of global migration

Abu El-Haj, Thea Renda ; Skilton, Ellen

Curriculum Inquiry, 01 January 2017, Vol.47(1), pp.69-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-6784 ; E-ISSN: 1467-873X ; DOI: 10.1080/03626784.2016.1254502

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Race Problem? Tracking Patterns of Racial Denial in US and European Educational Discourses on Muslim Youth

Abu El-Haj, Thea Renda ; Ríos-Rojas, Anne ; Jaffe-Walter, Reva

Curriculum Inquiry, 2017, Vol.47(3), p.310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-6784 ; E-ISSN: 1467-873X ; DOI: 10.1080/03626784.2017.1324736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education, Citizenship, and the Politics of Belonging: Youth From Muslim Transnational Communities and the “War on Terror”

Abu El-Haj, Thea Renda ; Bonet, Sally Wesley

Review of Research in Education, March 2011, Vol.35(1), pp.29-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-732X ; E-ISSN: 1935-1038 ; DOI: 10.3102/0091732X10383209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Beauty of America": Nationalism, Education, and the War on Terror

Abu El-Haj, Thea Renda

Harvard Educational Review, 2010, Vol.80(2), p.242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8055 ; E-ISSN: 1943-5045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I Was Born Here, but My Home, It's Not Here": Educating for Democratic Citizenship in an Era of Transnational Migration and Global Conflict

Abu El-Haj, Thea Renda

Harvard Educational Review, Fall 2007, Vol.77(3), pp.285-316,391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00178055 ; E-ISSN: 19435045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abu El-Haj, Thea Renda
  2. Abu El-Haj, Tr
  3. Abu El - Haj, Thea Renda
  4. Abu El-Haj, T.R.
  5. El-Haj, Thea Renda Abu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...