skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Tác giả/ người sáng tác: Abel, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A seminal book on the transformation of Western culture (review)

Abel, Richard

LOGOS: The Journal of the World Book Community, 2001, Vol.12(3), pp.150-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9656

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Abel, Richard

LOGOS: The Journal of the World Book Community, 2005, Vol.16(2), pp.102-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9656

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books that Shaped the Century

Abel, Richard

LOGOS: The Journal of the World Book Community, 1999, Vol.10(3), pp.133-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9656

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the Editor

Horowitz, Irving Louis ; Abel, Richard ; Edmondson, John ; Schalkwyk, François van

Logos, 1999, Vol.10(4), pp.223-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9656 ; E-ISSN: 1878-4712 ; DOI: 10.2959/logo.1999.10.4.223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political correctness run amok: The not-so-subtle censorship of American schoolbooks

Horvath, Stephen ; Abel, Richard

Logos, 2004, Vol.15(2), pp.86-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9656 ; E-ISSN: 1878-4712 ; DOI: 10.2959/logo.2004.15.2.86

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia, revolution and the publishers' responsibility

Abel, Richard

LOGOS: The Journal of the World Book Community, 2005, Vol.16(2), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9656

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abel, Richard
  2. Abel, R.
  3. Horowitz, Irving Louis
  4. Edmondson, John
  5. Schalkwyk, François van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...