skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Abe, Shinji xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive prostheses and assisted communication

Alm, Norman ; Abe, Shinji ; Kuwahara, Noriaki

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.14-14

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111454

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient Display using Musical Effects

Barrington, Luke ; Lyons, Michael ; Diegmann, Dominique ; Abe, Shinji

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.372-374

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111541

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

iMime: an interactive character animation system for use in dementia care

Wiratanaya, Andreas ; Lyons, Michael ; Butko, Nicholas ; Abe, Shinji

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.262-265

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216342

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abe, Shinji
  2. Abe, S.
  3. Lyons, Michael
  4. Lyons, M.J.
  5. Diegmann, Dominique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...