skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Abdelrehim, Neveen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Social Responsibility and Corporate Control: The Anglo-Iranian Oil Company, 1933–1951

Abdelrehim, Neveen ; Maltby, Josephine ; Toms, Steven

Enterprise and Society, 2011, Vol. 12(4), pp.824-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235 ; DOI: 10.1093/es/khr032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for power and control: The Anglo-Iranian oil nationalisation of 1951

Abdelrehim, Neveen ; Maltby, Josephine ; Toms, Steven

Critical Perspectives on Accounting, December 2012, Vol.23(7-8), pp.595-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-2354 ; DOI: 10.1016/j.cpa.2012.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toms, Steven
  2. Maltby, Josephine
  3. Maltby, J.
  4. Abdelrehim, N.
  5. Toms, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...