skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Tác giả/ người sáng tác: Abbasian, Firouz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comprehensive Review of Aliphatic Hydrocarbon Biodegradation by Bacteria

Abbasian, Firouz ; Lockington, Robin ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Applied Biochemistry and Biotechnology, 2015, Vol.176(3), pp.670-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-2289 ; E-ISSN: 1559-0291 ; DOI: 10.1007/s12010-015-1603-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comprehensive Review of Aliphatic Hydrocarbon Biodegradation by Bacteria

Abbasian, Firouz ; Lockington, Robin ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Applied biochemistry and biotechnology, June 2015, Vol.176(3), pp.670-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-0291 ; PMID: 25935219 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12010-015-1603-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pyrosequencing-based analysis of microbial diversity governed by ecological conditions in the Winogradsky column

Abbasian, Firouz ; Lockington, Robin ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2015, Vol.31(7), pp.1115-1126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3993 ; E-ISSN: 1573-0972 ; DOI: 10.1007/s11274-015-1861-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...