skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Aarts, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAUDI ARABIA AFTER U.S.-IRANIAN DÉTENTE: LEFT IN THE LURCH?

Aarts, Paul ; van Duijne, Joris

Middle East Policy, Fall 2009, Vol.16(3), pp.64-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2009.00404.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saudi Arabia after U.S.-Iranian detente: left in the lurch?

Aarts, Paul ; Van Duijne, Joris

Middle East Policy, Fall, 2009, Vol.16(3), p.64(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Iran's Relations with the Arab States of the Gulf Common Interests over Historic Rivalry.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran's Relations with the Arab States of the Gulf Common Interests over Historic Rivalry.

Warnaar, Maaike ;Zaccara, Luciano ;Aarts, Paul;

E-ISBN 9783959940047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aarts, Paul
  2. Aarts, P
  3. van Duijne, J.
  4. Van Duijne, Joris
  5. Paul Aarts

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...