skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Aaberge, Rolf xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Journal of Population Economics, 2012, Vol.25(2), pp.741-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s00148-010-0331-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring long-term inequality of opportunity

Aaberge, Rolf ; Mogstad, Magne ; Peragine, Vito

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(3), pp.193-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.11.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring long-term inequality of opportunity

Aaberge, Rolf ; Mogstad, Magne ; Peragine, Vito

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring long-term inequality of opportunity

Aaberge, Rolf ; Mogstad, Magne ; Peragine, Vito

Toàn văn sẵn có

5
Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aaberge, Rolf
  2. Mogstad, Magne
  3. Colombino, Ugo
  4. Peragine, Vito
  5. Aaberge, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...