skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: 홍교영 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

태안비행장 GBAS Curved Approach 비행시험에 관한 연구

김우리얼 ; 홍교영 ; Kim, Woo-Ri-Ul ; Hong, Gyo-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(1), pp.1-6

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KASS 비행시험 및 검사 시 고려사항 분석

구본수 ; 이은성 ; 남기욱 ; 강재민 ; 조정호 ; 홍교영 ; Koo, Bon-Soo ; Lee, Eun-Sung ; Nam, Gi-Wook ; Kang, Jae-Min ; Cho, Jeong-Ho ; Hong, Gyo-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(3), pp.175-181

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGNOS 사례를 활용한 KASS 비행시험 요구 사항 분석

손성진 ; 홍교영 ; 홍운기 ; 김군택 ; Son, Sung-Jin ; Hong, Gyo-young ; Hong, Woon Ki ; Kim, Koon-Tack

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.579-584

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

태안 비행장과 김포공항 비행시험을 통한 ILS와 GBAS 비교

구본수 ; 김우리얼 ; 주요한 ; 홍교영 ; Koo, Bon-Soo ; Kim, Woo-Ri-Ul ; Ju, Yo-Han ; Hong, Gyo-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(3), pp.192-198

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

비행시험용 SBAS 접근 절차 검증을 위한 요구사항 분석

홍재범 ; 홍교영 ; 강희원 ; 김군택 ; Hong, Jae-Beom ; Hong, Gyo-Young ; Kang, Hee Won ; Kim, Koon-Tack

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.549-553

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...