skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa Tất cả các phiên bản 허문범 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBAS 성능기반 항행을 위한 항공용 GNSS 기술표준 분석 연구

박재익 ; 이은성 ; 허문범 ; 남기욱 ; Park, Jae-ik ; Lee, Eunsung ; Heo, Moon-beom ; Nam, Gi-wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.305-313

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도심환경에서의 GNSS 기반 육상 이동체를 위한 짧은 지연 다중경로 감쇄 기법

임덕원 ; 천세범 ; 허문범 ; Lim, Deok Won ; Chun, Sebum ; Heo, Moon Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.557-565

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

기계학습을 통한 예측 DGPS 항법 알고리즘

김홍표 ; 장진혁 ; 구상훈 ; 안종선 ; 허문범 ; 성상경 ; 이영재 ; Kim, HongPyo ; Jang, JinHyeok ; Koo, SangHoon ; Ahn, Jongsun ; Heo, Moon-Beom ; Sung, Sangkyung ; Lee, Young Jae

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.602-609

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 통신망을 이용한 복수 구조요원 실내 위치 추적 ( Indoor Location Tracking for First Responders using Data Network )

천세범 ; Se Bum Chun ; 임순 ; Soon Lim ; 이민수 ; Min Su Lee ; 허문범 ; Moon Beom Heo

한국항행학회논문지, 2013, Vol.17(6), p.810

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위성항법 기반 차로구분 정밀위치결정 인프라 운영/평가 시스템 개발

이상우 ; 임성혁 ; 안종선 ; 손은성 ; 신미리 ; 이정훈 ; 허문범 ; Lee, Sangwoo ; Im, Sunghyuk ; Ahn, Jongsun ; Son, Eunseong ; Shin, Miri ; Lee, Jung-Hoon ; Heo, Moon-Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.591-601

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 통신망을 이용한 복수 구조요원 실내 위치 추적

천세범 ; 임순 ; 이민수 ; 허문범 ; Chun, Se-Bum ; Lim, Soon ; Lee, Min-Su ; Heo, Moon-Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2013, Vol.17(6), pp.810-815

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위성항법 기반 AGV의 안전성 향상 시험

강우용 ; 이은성 ; 한지애 ; 허문범 ; 남기욱 ; Kang, Woo-Yong ; Lee, Eun-Sung ; Han, Ji-Ae ; Heo, Moon-Beom ; Nam, Gi-Wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2010, Vol.14(5), pp.648-654

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 허문범
  2. Heo, Moon-Beom
  3. Moon-beom Heo
  4. 천세범
  5. 이은성

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...