skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: 허문범 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBAS 성능기반 항행을 위한 항공용 GNSS 기술표준 분석 연구

박재익 ; 이은성 ; 허문범 ; 남기욱 ; Park, Jae-ik ; Lee, Eunsung ; Heo, Moon-beom ; Nam, Gi-wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.305-313

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도심환경에서의 GNSS 기반 육상 이동체를 위한 짧은 지연 다중경로 감쇄 기법

임덕원 ; 천세범 ; 허문범 ; Lim, Deok Won ; Chun, Sebum ; Heo, Moon Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.557-565

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

기계학습을 통한 예측 DGPS 항법 알고리즘

김홍표 ; 장진혁 ; 구상훈 ; 안종선 ; 허문범 ; 성상경 ; 이영재 ; Kim, HongPyo ; Jang, JinHyeok ; Koo, SangHoon ; Ahn, Jongsun ; Heo, Moon-Beom ; Sung, Sangkyung ; Lee, Young Jae

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.602-609

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위성항법 기반 차로구분 정밀위치결정 인프라 운영/평가 시스템 개발

이상우 ; 임성혁 ; 안종선 ; 손은성 ; 신미리 ; 이정훈 ; 허문범 ; Lee, Sangwoo ; Im, Sunghyuk ; Ahn, Jongsun ; Son, Eunseong ; Shin, Miri ; Lee, Jung-Hoon ; Heo, Moon-Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.591-601

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 통신망을 이용한 복수 구조요원 실내 위치 추적

천세범 ; 임순 ; 이민수 ; 허문범 ; Chun, Se-Bum ; Lim, Soon ; Lee, Min-Su ; Heo, Moon-Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2013, Vol.17(6), pp.810-815

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위성항법 기반 AGV의 안전성 향상 시험

강우용 ; 이은성 ; 한지애 ; 허문범 ; 남기욱 ; Kang, Woo-Yong ; Lee, Eun-Sung ; Han, Ji-Ae ; Heo, Moon-Beom ; Nam, Gi-Wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2010, Vol.14(5), pp.648-654

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heo, Moon-Beom
  2. 허문범
  3. Moon-beom Heo
  4. 천세범
  5. Jongsun Ahn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...