skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Tác giả/ người sáng tác: 経済協力開発機構 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264269668 ; ISBN: 9264269665 ; E-ISBN: 9789264269965 ; E-ISBN: 9264269967 ; DOI: 10.1787/9789264269965-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264215603 ; ISBN: 9264215603 ; E-ISBN: 9789264215610 ; E-ISBN: 9264215611 ; DOI: 10.1787/9789264215610-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264028630 ; ISBN: 9264028633 ; E-ISBN: 9789264028647 ; E-ISBN: 9264028641 ; DOI: 10.1787/9789264028647-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance: A Survey of OECD Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264106055 ; ISBN: 9264106057 ; E-ISBN: 9789264106079 ; E-ISBN: 9264106073 ; DOI: 10.1787/9789264106079-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264119512 ; ISBN: 9264119515 ; E-ISBN: 9789264119529 ; E-ISBN: 9264119523 ; DOI: 10.1787/9789264119529-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
OECD Investment Policy Reviews: Philippines 2016
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: Philippines 2016

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264254503 ; ISBN: 9264254501 ; E-ISBN: 9789264254510 ; E-ISBN: 926425451X ; DOI: 10.1787/9789264254510-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Reviews of National Policies for Education: Chile 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Chile 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

Series E-ISSN: 1990-0198 ; ISBN: 9789264106338 ; ISBN: 9264106332 ; E-ISBN: 9789264106352 ; E-ISBN: 9264106359 ; DOI: 10.1787/9789264106352-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Ageing and Employment Policies

Series E-ISSN: 1990-1011 ; ISBN: 9789264036222 ; ISBN: 9264036229 ; E-ISBN: 9789264036239 ; E-ISBN: 9264036237 ; DOI: 10.1787/9789264036239-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264012561 ; ISBN: 9264012567 ; E-ISBN: 9789264012578 ; E-ISBN: 9264012575 ; DOI: 10.1787/9789264012578-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...