skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: 张弘 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
辩论与和解的交融——对我国诉讼上和解制度建构的相关思考 - The Integration of Adversary System and Mediation System --Consider of mediation in the litigation in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

辩论与和解的交融——对我国诉讼上和解制度建构的相关思考 - The Integration of Adversary System and Mediation System --Consider of mediation in the litigation in China

张弘 ; ZHANG Hong

河北法学 - Hebei Law Science, 2011, Vol.29(4), pp.139-143

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 张弘
  2. ZHANG Hong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...