skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: 崔永华 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
教师行动研究和对外汉语教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教师行动研究和对外汉语教学

崔永华

世界 - Chinese Teaching in the World, 2004, Issue 3, pp.89-95

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

2
对外汉语教学学科概说
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学学科概说

崔永华

中国文化研究 - Chinese Culture Research, 1997, Issue 01, pp.111-118

ISSN: 1005-3247

Truy cập trực tuyến

3
基础汉语教学模式的改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基础汉语教学模式的改革

崔永华

世界 - Chinese Teaching in the World, 1999, Issue 01, pp.4-9

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

4
关于汉字教学的一种思路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于汉字教学的一种思路

崔永华

北京大报:哲社会科版 - Journal of Peking University(Humanities and Social Sciences), 1998, Issue 03, pp.113-117

ISSN: 1000-5919

Truy cập trực tuyến

5
基础汉语阶段精读课课堂教学结构分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基础汉语阶段精读课课堂教学结构分析

崔永华

世界 - Chinese Teaching in the World, 1992, Issue 03, pp.224-226

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 崔永华

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...